تعبیر خواب

نام گردآورنده: 
محمدرضا سلطانی زرندی ،عطیه جعفرزاده

 تعابیر خواب ارائه شده توسط معبرین معروف همچون ابن سیرین،امام جعغرصادق ع،حضرت دانیال ع،ابراهیم کرمانی،جابرمغربی وبسیاری ازمعبران جدید

دسته بندی: 
اندروید: 
پیوستاندازه
sleepipt.apk (4478)1.06 MB
جاوا: 
پیوستاندازه
sleepipt.jar (2480)1.19 MB
نظرسنجی: