خلاقیت و اندیشه متفاوت

نام نویسنده: 
سایت یک پزشک

مجموعه پست های خلاقیت که در سایت یک پزشک منتشر شده است. در این پست‌ها داشتن اندیشه متفاوت  ستوده شده و نوآوری از منظرهای گوناگون از جمله نوروساینس و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پست‌ها شکوه لحظات خلاقیت و همچنین رنج‌های آدم‌های متفاوت خلاق مورد بحث قرار گرفته و در انتها کتاب‌هایی در مورد خلاقیت برایتان معرفی شده است

منبع : سایت یک پزشک

دسته بندی: 
PDF: 
پیوستاندازه
1pezeshk.com Creativity.pdf (0)3.03 MB