غرر الحکم و درر الکلم

نام گردآورنده: 
عبدالواحد تميمى آمدى

غُرَرُالحِکَم و دُرَرُالکِلَم کتابی است شامل گفتاوردهای علی بن ابی طالب که به شیوه الفبایی چیدمان شده و تعدادشان ۱۰۷۶۰ می باشد. عبدالواحد تمیمی آمدی گرداورنده آن است که کتاب را در ۹۱ بخش (باب) فهرست بندی کرده است. آمدی غررالحکم و دررالکلم را به کمک کتابهای نهج البلاغه، صد کلمه جاحط، تحف العقول ابن شعبه حرانی و دستور معالم الحکم قاضی قضاعی، به رشته تحریر در آورده است.

به گفته آمدی، خود علی بن ابی طالب در مورد دانش خویش نقل کرده اند:

بدانيد ميان دو پهلوى من دانش بی شماری انباشته شده است، چه میشد اگر بردارنده و نگهدارنده پيدا مىكردم و كمى دوش دل را از اين بار گران الهى سبك می كردم.

دسته بندی: 
غرر الحکم و درر الکلم
اندروید: 
پیوستاندازه
GorarAlhikam.apk (1289)1.95 MB
جاوا: 
پیوستاندازه
GhorarAlhikam.jar (577)1.25 MB
نظرسنجی: