گیاهان آپارتمانی

در قالب این برنامه ۸۰ نوع گیاه خانگی را به همراه تصویر و روش های مراقبت , خاک و … و روش های درمانی مورد بررسی قرار داده میشود.
اسامی گیاهان بر اساس حروف الفبا ردیف شده اند.

دسته بندی: 
اندروید: 
پیوستاندازه
ApartmentPlants_1.0.apk (791)2.15 MB
نظرسنجی: