خلاقیت

خلاقیت و اندیشه متفاوت

مجموعه پست های خلاقیت که در سایت یک پزشک منتشر شده است. در این پست‌ها داشتن اندیشه متفاوت  ستوده شده و نوآوری از منظرهای گوناگون از جمله نوروساینس و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پست‌ها شکوه لحظات خلاقیت و همچنین رنج‌های آدم‌های متفاوت خلاق مورد بحث قرار گرفته و در انتها کتاب‌هایی در مورد خلاقیت برایتان معرفی شده است

منبع : سایت یک پزشک