دفاع مقدس

شهید عباس بابایی

"عقابی در لکلند" هدیه ایست به قهرمان ملی مان ، شهید خلبان عباس بابایی. در این نرم افزار که نام اون اشاره به محل تحصیل شهید داره به زندگی نامه ، خاطرات دوستان ، وصیت نامه و ... اشاره شده .

زندگی عباس در یک نگاه

خاطرات عباس از نگاه همسرش

عباس از نگاه همرزمان

وصیت عباس