قوانین

متن كامل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394 ـ 1390)

متن کاامل قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مجموعه قوانين حقوقي و کیفری و ثبتی ايران در نسخه جاوا و آندروید و آیفون و تبلت

تاریخ به روز رسانی این کتاب موبایل 1392.02.05 قوانین حقوقی شامل: 1. قانون اساسی 2. آئین نامه داخلی مجلس 3. ‌قانون امور حسبی 4. قانون مدنی به انضمام اصلاحات+قانون مسئولیت مدنی 5. ‌قانون اجرای احکام مدنی 6. قانون تجارت 7. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی 8. آیین‌ نامه اداره تصفیه امور ورشکستگی‌ 9. ‌قانون صدور چک 10. قانون معادن‌ 11. قانون بیمه‌ 12. ثبت اختراعات ‌، طرحهای صنعتی ‌و علائم تجاری 13. قوانین حقوق خانواده 14. لایحه حمایت خانواده - مصوب 1386 15. قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور + آیین نامه آن 16. قانون تسهیل ازدواج جوانان 17. قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 18.

کتاب قانون خدمات کشوری برای موبایل

قانون خدمات کشوری دارای چهارده فصل به شرح زیر است :
فصل اول - تعاريف
فصل دوم - راهبرد ها و فناوری انجام تکاليف
فصل سوم - حقوق مردم
فصل چهارم- ساختار سازماني
فصل پنجم- فناوري اطلاعات و خدمات اداري
فصل ششم - ورود به خدمت
فصل هفتم – پايان خدمت و انفصال
فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلي
فصل نهم - توانمند سازي كارمندان
فصل دهم - حقوق و مزايا
فصل يازدهم - ارزيابي عملكرد
فصل دوازدهم - حقوق و تكاليف كارمندان
فصل سيزدهم - تأمين اجتماعي
فصل چهاردهم - شوراي عالي اداري و شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني