پرستاری

گزارش پرستاری

نظر به اهمیت گزارش پرستاری در فرآیند درمان بیماران و ارزش حقوقی و قضایی آن در این مجموعه ,نکاتی مهم در مورد نوشتن گزارش پرستاری جهت همکاران محترم(پرستاران و بهیاران) یادآوری میگردد . عناوین اصلی: A.اهداف گزارش نويسي B.گزارش علمی و صحیح C.گزارشات شفاهي و انواع آن D.روشهاي گزارش نويسي E.مراحل فرايند پرستاري F.تشخيص هاي پرستاري G.چه مواردي بايد در گزارش ثبت شود؟ H.گزارش نويسي در پرستاري W.گزارش پروسیجرها (روندها) X.تصحيح موارد اشتباه Y.موارد تحريف در گزارش Z.برخي از موارد قصور در پرستاران

استانداردهای پرستاری

تدوين استانداردها به عنوان راهنماي حرفه اي براي قانونگذاران، سياستگذاران، و مديران ارشد و اجرايي، جهت سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مرتبط با ارتقاي عملکرد حرفه اي کارکنان، قابل استناد بوده و در شرايط خاص مي تواند به عنوان اصول کلي در حفظ ايمني مددجو، و دفاع از حقوق قانوني پرستاران و مددجويان مورد استفاده قرار گيرند. به بيان ديگر، با استفاده از استانداردها، مي توان قوانين و مقررات حرفه اي را براي حفظ ايمني جامعه تدوين نمود. همچنين استانداردها در تدوين برنامه هاي آموزشي، ايجاد دستورالعمل هاي اجرايي، توصيف انتظارات جامعه از خدمات حرفه اي پرستاران، و فراهم نمودن يک مرجع معتبر کمک مي نمايند.