ذهن ثروتمند

نام گردآورنده: 
نارون سافت

برایان تریسی:

ذهن ثروتمند، نقطه آغاز ثروتمند شدن است. ذهن ثروتمند است که انسان پولدار می آفریند! 

وضعیت مالی امروزتان نتیجه افکار و تجسمات دیروزتان در مورد پول است. بنابراین تنها راه افزایش رفاه و بهبود وضعیت مالیتان ،تغییر نگرشتان نسبت به پول و ثروت است. تنها کافی است یکبار نگرش و طرزفکرتان را بر روی فرکانس جذب پول تنظیم کنید تا به صورت حیرت آوری پول و ثروت وارد زندگیتان شود.

دسته بندی: 
ذهن ثروتمند
اندروید: 
پیوستاندازه
ذهن ثروتمند_1.1.apk (0)1.12 MB
نظرسنجی: 

دیدگاه‌ها