لطيفه هاي آموزنده تاريخ

نام نویسنده: 
محمد رضا اکبري
نام گردآورنده: 
امیرحسین مژگانیه

مقدمه قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم قسمت هشتم قسمت نهم قسمت دهم 1- زيركي مدرس 2- چشم پوشي از ... 3- زاهد واقعي 4- غلام آگاه 5- خوش‌گوئي 6- اجاقم كور است 7- درخواست از ... 8- از كه درخواست ... 9- منبرهاي تكراري 10- جواب زيركانه قسمت يازدهم قسمت دوازدهم قسمت سيزدهم قسمت چهاردهم قسمت پانزدهم

دسته بندی: 
اندروید: 
پیوستاندازه
latife.apk (2061)935.24 KB
جاوا: 
پیوستاندازه
latife.jar (1069)1003.16 KB

دیدگاه‌ها