۹۱ بازی کودکانه در منزل


در حال بارگذاری
۷ فروردین ۱۳۹۹
pdf
2 مگابایت
65
1500 بازدید
رایگان

مجموعه ۹۱ بازی کودکانه در منزل که در این ایام کرونایی می توانید بچه ها را در خانه سرگرم کنید و با فعالیت های بدنی آن ها را از رخنگی نجات دهید.

در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻰ و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﺪم ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺑﺮدارﻳﻢ در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻤﺎرى و وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺑﻪ درﺟﻪ اى از روزﻣﺮﮔﻰ و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻳﺶ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻛﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان از راه ﺻﺤﻴﺢ ( ﻧﻪ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮى) ﺑﻪ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎرى زﻳﻤﺎ ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ٩١ ﺑﺎزى و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ را در ﻣﻨﺰل ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ زودى ﺷﺎﻫﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: ۲ میانگین: ۳.۵]
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.