91 بازی کودکانه در منزل

91 بازی کودکانه در منزل

مجموعه ۹۱ بازی کودکانه در منزل که در این ایام کرونایی می توانید بچه ها را در خانه سرگرم کنید و با فعالیت های بدنی آن ها را از رخنگی نجات دهید.

در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺤﺮاﻧﻰ و ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﺷﺪﻳﻢ ﺗﺎ ﻗﺪم ﻛﻮﭼﻜﻰ ﺑﺮدارﻳﻢ در ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻘﺪس ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﻴﻤﺎرى و وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺮار در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﺎت ﺑﻪ درﺟﻪ اى از روزﻣﺮﮔﻰ و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﻴﺪ، ﻛﻪ ﺧﻮد ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻫﺎﻳﻰ ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻳﺶ واﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﮔﺮم ﻛﺮدن ﻓﺮزﻧﺪان از راه ﺻﺤﻴﺢ ( ﻧﻪ ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى و ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ و ﺑﺎزى ﻫﺎى ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮى) ﺑﻪ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻨﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻤﺎرى زﻳﻤﺎ ﺟﻤﻊ آورى ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ٩١ ﺑﺎزى و ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻫﻤﻪ ﺳﻨﻴﻦ را در ﻣﻨﺰل ﺳﺮﮔﺮم ﺳﺎزد ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ دﺳﺖ در دﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻰ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻰ در ﺟﻬﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻛﺮوﻧﺎ را رﻋﺎﻳﺖ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ زودى ﺷﺎﻫﺪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻛﻮدﻛﺎﻧﻤﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: 2 میانگین: 3.5]

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *