جلد دوم اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر

این کتاب شامل سرفصل های زیر می باشد. بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری استراتژی بازاریابی مشتری مدار استراتژی محصول، خدمات و برند ایجاد محصول…

آنچه مال من است مال شماست

کتاب همان طور که از عنوانش برمی آید از مصرف اشتراکی» صحبت می کند؛ منظور از مصرف اشتراکی یعنی مصرف یک کالا یا خدمات که…

آشوب بزرگ

«آشوب بزرگ» چگونه کسب و کارها با روزهای بحران مقابله می کنند؟ بزرگ‌تریــن زلزله‌هــا تنهــا گوشــه‌ای کوچــک از جهــان هســتی را نابــود می‌کننــد امــا در…