هنر رندانه به تخم گرفتن

خط فکری هنر رندانه به تخم گرفتن این است که با دست کشیدن از دویدن، اجتناب و مقابله با حقایق دردناک، می‌توانیم شجاعت، پشتکار، صداقت،…