جلد دوم اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر

این کتاب شامل سرفصل های زیر می باشد. بازار تجاری و رفتار خریدار تجاری استراتژی بازاریابی مشتری مدار استراتژی محصول، خدمات و برند ایجاد محصول…