فروشنده

شناخت دره سیلیکون

در اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﺎﻫﻮ، ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﻴﺴﻜﻮ و ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ اچﭘﻲ از آن ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ را ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ، در راﻫﺮوى…

استراتژی فروش دکتر امیرحسین اسدی

استراتژی فروش چیست؟ چرا مهم است؟ چه تاثیری در کسب وکار دارد؟ چگونه عملیاتی می شود؟ چه عواملی در آن دخیل است؟ معمولا از عبارت…

دانلود کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر رنگی و ترجمه فارسی

اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر – درباره مولف فیلیپ کاتلر پروفسور برجسته بازاریابی بین المللی اس. سی جانسون در مدرسه مدیریت کلاگ است. او به عنوان…

کفش فروش پیر زندگی نامه جذاب بنیانگذار شرکت نایک, فیل نایت

کفش فروش پیر – ﻗﺒﻞ از دﻳﮕﺮان، ﻗﺒﻞ از ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ، ﻗﺒﻞ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻴﺪار ﺷﺪم. ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﻗﻬﻮه ﻧﻮﺷﻴﺪم، ﻳﻚ ﻧﺎن ﺑﺮﺷﺘﻪ را ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮردم.…

از صفر به یک اثر پیتر تیل

کتاب از صفر به یک یکی از آثار عالی و بی‌نظیر در مورد استارتاپ‌ها (کسب و کارهای نوپا) و ساختن آینده است. این کتاب در…

آنچه مال من است مال شماست

کتاب همان طور که از عنوانش برمی آید از مصرف اشتراکی» صحبت می کند؛ منظور از مصرف اشتراکی یعنی مصرف یک کالا یا خدمات که…

around the world in Eighty days

around the world in Eighty days One night in the reform club, Phileas Fogg bets his companions that he can travel across the globe in…

سرآمدی بر بازاریابی الکترونیکی (ویرایش چهارم)

سرآمدی بر بازاریابی الکترونیکی – اولین پرسشی که پیش از مطالعه این کتاب باید به آن پاسخ داده شود این است که کتاب یاد شده…

Mindset – Updated Edition: Changing The Way You think To Fulfil Your Potential

World-renowned Stanford University psychologist Carol Dweck, in decades of research on achievement and success, has discovered a truly groundbreaking idea-the power of our mindset. Dweck…