آشوب بزرگ


در حال بارگذاری
۹ فروردین ۱۳۹۹
pdf
4.4 مگابایت
380
1227 بازدید
رایگان

«آشوب بزرگ» چگونه کسب و کارها با روزهای بحران مقابله می کنند؟

بزرگ‌تریــن زلزله‌هــا تنهــا گوشــه‌ای کوچــک از جهــان هســتی را نابــود می‌کننــد امــا در نهایــت بخش‌هایــی همچنــان آبــاد می‌ماننــد و آن بخــش ویران‌شــده را دوبــاره آبــاد می‌کننــد. امــا زلزلــه‌ای کــه ایــن روزهــا در دنیــای کسـب‌وکار رخ می‌دهــد، بزرگ‌تــر از آن اســت کــه گوشــه دیگــری از کســب‌وکار در امــان بمانــد و دوبــاره بتوانــد آن بخــش را بــه شــکل گذشــته‌اش در بیــاورد. آن‌چــه ایــن روزهــا در دنیــا به‌ویــژه در دنیــای کســب‌وکار رخ داده «زلزلــه‌ای عظیــم» اســت کــه در ایــن کتــاب از آن بــا عنــوان «آشوب بزرگ» یــاد شده‌اســت. واقعیــتِ قابــل مشــاهده ایــن اســت کــه دنیــای کســب‌وکار در ســال‌های اخیــر بــا آشوب های بســیاری همــراه شده‌اســت. آدریــان وولدریــج نویســنده ســتون «شــومپیترِ» اکونومیســت در کتــاب «آشوب بزرگ» تلاش کــرده ریشــه‌ها و دلیــل ایــن آشــوب در دنیــای کســب‌وکار را بررســی کنــد. آشــوب بــزرگ دلیــل بســیاری دارد. اینترنــت بــا ســرعتی باورنکردنــی در حــال رشــد اســت، تاکنــون هیچ‌یــک از تکنولوژی‌هــا بــا چنیــن ســرعتی گســترش نیافتــه بودنــد. بازارهــای نوظهــور نیــز به‌نوبــه خــود ســلطه غــرب بــر ابتــکارات و همچنیــن تولیــد را بــا چالش‌هایــی روبـه‌رو کرده‌انــد.

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: ۲ میانگین: ۵]
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.