اسپاتیفای با بیش از ۳۰ تیم چگونه چابک کار می کند


در حال بارگذاری
۱۰ فروردین ۱۳۹۹
pdf
1 مگابایت
16
1113 بازدید
رایگان

ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻤﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻳﺪه اﻳﻢ اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎی ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ٣٠ ﺗﻴﻢ در ٣ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﭼﺎﺑﻚ را در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎی ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ را ﻣﺘﺤﻮل ﻛﺮد. ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ چند ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه وﻟﻲ ١۵ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ۴ ﻣﻴﻠﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻣﻮزﻳﻚ ﭘﻠﻴﺮ ﺟﺎدوﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ آﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ آن ﮔﻮش دﻫﻴﻢ. (اطلاعات مربوط به سال ۸ سال پیش می باشد)

آﻟﻴﺴﺘﺮ ﻛﻮﺑﻮرن ١ (ﻳﻜﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺗﻔﻜﺮ ﭼﺎﺑﻚ ﻧﻘﺶ داﺳﺘﻪ اﺳﺖ) ﺑﺎزدﻳﺪی از اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎی داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ”ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ، از ﺳﺎل ١٩٩٢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ را ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ”

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؟

ﻫﺮ دوی ﻣﺎ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻔﺮات در آﻧﺠﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﻮاﻻت زﻳﺎدی ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.

رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ: ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻴﺰی را اﺧﺘﺮاع ﻛﺮده اﻳﻢ. در ﺿﻤﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﻚ روﻧﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: ۱ میانگین: ۵]
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.