اسپاتیفای با بیش از ۳۰ تیم چگونه چابک کار می کند

Spotify

ﻛﺎر ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﺪ ﺗﻴﻤﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ اﺳﺖ. ﻳﻜﻲ از ﻣﺜﺎل ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل دﻳﺪه اﻳﻢ اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎي ﺑﻮده اﺳﺖ، اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ٣٠ ﺗﻴﻢ در ٣ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ دارد ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻔﻜﺮ ﭼﺎﺑﻚ را در ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻄﺤﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎي ﺷﺮﻛﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ را ﻣﺘﺤﻮل ﻛﺮد. ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻛﻪ چند ﺳﺎل اﺳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه وﻟﻲ ١٥ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ٤ ﻣﻴﻠﻴﻮن آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﺧﻮد ﻣﺤﺼﻮل ﻳﻚ ﻣﻮزﻳﻚ ﭘﻠﻴﺮ ﺟﺎدوﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ آﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ آن ﮔﻮش دﻫﻴﻢ. (اطلاعات مربوط به سال ۸ سال پیش می باشد)

آﻟﻴﺴﺘﺮ ﻛﻮﺑﻮرن ١ (ﻳﻜﻲ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﺗﻔﻜﺮ ﭼﺎﺑﻚ ﻧﻘﺶ داﺳﺘﻪ اﺳﺖ) ﺑﺎزدﻳﺪي از اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎي داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ ”ﺧﻴﻠﻲ ﻋﺎﻟﻲ، از ﺳﺎل ١٩٩٢ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﻛﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﺸﺘﻢ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﺗﺮﻳﺴﻲ را ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻢ”

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻫﺎ اﻳﻨﺠﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد؟

ﻫﺮ دوي ﻣﺎ در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺴﻲ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻧﻔﺮات در آﻧﺠﺎ ﭘﻴﮕﻴﺮ اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ در اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎي ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺳﻮاﻻت زﻳﺎدي ﻣﻲ ﭘﺮﺳﻨﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﻢ.

رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ: ﻣﺎ ادﻋﺎ ﻧﺪارﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﻴﺰي را اﺧﺘﺮاع ﻛﺮده اﻳﻢ. در ﺿﻤﻦ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻳﻚ روﻧﺪ در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻳﺪ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ اﻳﻦ ﻣﺘﻦ را ﻣﻲ ﺧﻮاﻧﻴﺪ اﺳﭙﺎﺗﻴﻔﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: 1 میانگین: 5]

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *