شناخت دره سیلیکون


در حال بارگذاری
۱۵ آبان ۱۴۰۰
pdf
9.6 mb
274
443 بازدید
رایگان

در اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﺎﻫﻮ، ﮔﻮﮔﻞ و ﺳﻴﺴﻜﻮ و ﻗﺒﻞ از آنﻫﺎ اچﭘﻲ از آن ﺳﺮ ﺑﺮآورده اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻬﺖ را ﺟﻠﺐ ﻣﻲﻛﻨﺪ، در راﻫﺮوى ورودى داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮق ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻮﺳﺎنﺳﻨﺞ ﺻﻮﺗﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﻮﻟﻴﺖ و ﭘﺎﻛﺎرد ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪﺷﺎن ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ اچﭘﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و در داﻧﺸﻜﺪه راﻳﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻦ راﻳﺎﻧﻪاى ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ روى آن ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﺮوژه داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺷﺮوع ﺷﺪ، آدم را ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻣﻲاﻧﺪازد. درودﻳﻮار ﭘﺮ از آﮔﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﺬب ﻫﻤﻜﺎر ﺑﺮاى ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻮﭘﺎ! و ﻣﻦ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﻬﻤﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﻔﻮرد آﻣﺪهام ﺑﻪ دﻧﺒﺎل راز و رﻣﺰ دره ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﺑﻮدم وﻟﻲ ﻗﺒﻞ از آن، راز اﺳﺘﻨﻔﻮرد را در دو ﭼﻴﺰ دﻳﺪم. اول ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻮﻳﺎ، اﻳﻦﻛﻪ داﻧﺸﺠﻮى ﭼﻪ رﺷﺘﻪاى ﺑﺎﺷﻲاﺻﻼً ﻣﺤﺪودﻳﺘﻲ ﻧﺪارد و ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﺮ درﺳﻲ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪﺷﺪت ﺑﻴﻦرﺷﺘﻪاى اﺳﺖ، ﺑﺮق ﺑﺎﺷﻲ ﻳﺎ رﻳﺎﺿﻲ ﻳﺎ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻳﺎ راﻳﺎﻧﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ درسﻫﺎى ﻣﺘﻨﻮع ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ و درواﻗﻊ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲاش را ﺧﻮدش ﻣﻲﭼﻴﻨﺪ و وﻗﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﻨﻲ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﻮآورى و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲروى ﻛﻪ ﻫﻢ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎى ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨّﺎوراﻧﻪ ﻣﻲاﻧﺠﺎﻣﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. راز دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻨﻔﻮرد در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭘﺮوژهاى اﻋﻢ از ﭘﺮوژهﻫﺎى ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻳﺎ ﭘﺮوژهﻫﺎى داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﻛﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺪﻫﻲ وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪاى را ﺣﻞ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ. ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻨﻔﻮرد ﺑﺮ روى دره ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﻫﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻳﻦ ﻛﻨﺠﻜﺎوىﻫﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ راز و رﻣﺰ دره ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن را ﺑﺎ دﻛﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢزاده ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺑﺎزدﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻨﺠﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﮔﭗ و ﮔﻔﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻳﺪه ﻛﻪ آنﻫﺎ را ﻣﺪون ﻛﻨﻴﻢ و در اﺧﺘﻴﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن در اﻳﺮان ﻗﺮار دﻫﻴﻢ ﭘﻴﺶ آﻣﺪ. دﻛﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢزاده دﻧﺒﺎﻟﺶ را ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻲ ﺑﻲرﻧﮓ ﻫﻢ ﻛﻪ از دوره داﻧﺸﺠﻮﻳﻲاش ﺧﻮشﻓﻜﺮ ﺑﻮد و ﻓﺮاﺳﻮى ﻗﺎﻟﺐﻫﺎى ﻣﺪون ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﺮد ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ اﻳﺪه ﺑﺮآﻣﺪ و ﺣﺎﻻ ﻛﻪ در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎورى رﻳﻴﺲﺟﻤﻬﻮر، ﺑﻴﺶازﭘﻴﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ اﺳﺖ. ﻛﻢﻛﻢ ﻗﺮار ﺷﺪ ﻳﻚ ﻛﺎر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ دره ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮوﺗﻲ و ﻣﺤﻤﺪ اﻛﺒﺮﭘﻮر را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪم. ﻣﺮوﺗﻲ ﺑﺮق ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻮده و دﻛﺘﺮى اﻗﺘﺼﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺤﻘﻖ ﭘﺴﺎدﻛﺘﺮى در اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﺳﺖ، اﻛﺒﺮﭘﻮر ﻫﻢ ﺑﺮق ﺷﺮﻳﻒ ﺑﻮده و ﻣﺸﻐﻮل اﺗﻤﺎم دﻛﺘﺮى اﻗﺘﺼﺎد در اﺳﺘﻨﻔﻮرد اﺳﺖ. از ﻣﺤﻤﺪﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎى ﺑﻬﺘﺮى ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺎرى ﻧﻤﻲﺷﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد!

دﺳﺖﺑﻪﻛﺎر ﺷﺪﻳﻢ و ﻳﻚ ﻃﺮح اوﻟﻴﻪ و ﺑﺮآورد زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاى اﻧﺠﺎم ﻛﺎر ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮدﻳﻢ، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﻤﻞ ﺑﻴﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮِ ﺑﺮآورد اوﻟﻴﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ درازا ﻛﺸﻴﺪ! ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاى در رﻳﺸﻪﻫﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ دره ﺳﻴﻠﻴﻜﻮن ﺟﻠﻮ رﻓﺘﻴﻢ و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ زﻳﺴﺖﺑﻮم آن ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: ۰ میانگین: ۰]
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.