کفش فروش پیر زندگی نامه جذاب بنیانگذار شرکت نایک, فیل نایت

کفش فروش پیر

کفش فروش پیر – ﻗﺒﻞ از دﻳﮕﺮان، ﻗﺒﻞ از ﭘﺮﻧﺪهﻫﺎ، ﻗﺒﻞ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻴﺪار ﺷﺪم. ﻳﻚ ﻟﻴﻮان ﻗﻬﻮه ﻧﻮﺷﻴﺪم، ﻳﻚ ﻧﺎن ﺑﺮﺷﺘﻪ را ﺣﺮﻳﺼﺎﻧﻪ ﺧﻮردم. ﺷﻠﻮارو ﭘﻠﻴﻮرِ ﮔﺮﻣﻜﻨﻢ را ﭘﻮﺷﻴﺪم و ﻛﻔﺶ دوﻧﺪﮔﻰ ﺳﺒﺰ رﻧﮕﻢ را ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﺮدم. ﺑﻌﺪش آﻫﺴﺘﻪ از درب ﭘﺸﺘﻰ رﻓﺘﻢ ﺑﻴﺮون.

ﭘﺎﻫﺎ، ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺖ ران و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻛﻤﺮم را ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﺸﺸﻰ دادم. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻢ را در ﺟﺎدهي ﺳﺮد ﺑﺮ ﻣﻰداﺷﺘﻢ، ﺑﻨﺎ ﻛﺮدم ﺑﻪ ﻏﺮﻏﺮ ﻛﺮدن. ﭼﺮا ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺷﺮوع ﻛﺮدن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ؟

ﻫﻴﭻ ﻣﺎﺷﻴﻨﻰ ﻧﺒﻮد، ﻧﻪ ﻛﺴﻰ و ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪي ﺣﻴﺎﺗﻰ. ﺗﻨﻬﺎي ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدم، ﻣﻦ و دﻧﻴﺎي ﺧﻮدم – ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﮕﺎر درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدﻧﺪ. و ﺑﺎز ﻫﻢ، اُرِﮔﺎن ﺑﻮد. اﻧﮕﺎر درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ.

درﺧﺘﺎن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﻮاي ﺗﻮ را دارﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ اﻃﺮاف ﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﻮدم ﺑﺎ ﺧﻮدم ﻓﻜﺮ ﻛﺮدم ﻛﻪ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب اﺳﺖ ﻛﻪ اﻫﻞ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن زﻳﺒﺎ ﻫﺴﺘﻢ. ﺳﺎﻛﺖ، ﺳﺮ ﺳﺒﺰ، آرام – ﺑﻪ ﺧﻮدم اﻓﺘﺨﺎر میﻛﺮد ﻛﻪ اُرِﮔﺎن را ﺧﺎﻧﻪي ﺧﻮدم ﺧﻄﺎب ﻛﻨﻢ، اﻓﺘﺨﺎر ﻣﻰﻛﺮدم ﻛﻪ ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ ﻛﻮﭼﻮﻟﻮ را ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮدم ﺧﻄﺎب ﻛﻨﻢ. اﻣﺎ ﺣﺲِ ﻋﺬاب ﭘﺸﻴﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻢ. اﮔﺮﭼﻪ اُرِﮔﺎن زﻳﺒﺎ ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺑﺮﺧﻰ اﻓﺮاد ﺧﻄﻮر ﻣﻰﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻨﺠﺎ ﺟﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻴﭻ اﺗﻔﺎق ﺑﺰرﮔﻰ رخ ﻧﺪاده ﻳﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ در آﻳﻨﺪه ﻧﻴﺰ رخ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد. اﮔﺮ ﻣﺎ اُرِﮔﺎﻧﻰﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺟﺎده هاي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮدﻳﻢ آﻧﺠﺎ را ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬاري ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﮔﻢ ﻧﺸﻮﻳﻢ. از آن زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻰ ﻫﻴﺠﺎن ﺑﻮد.

ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻠﻤﻰ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل داﺷﺘﻢ، ﻳﻜﻰ از آن آدمﻫﺎي ﻧﺎزﻧﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻢ، ﻣﻌﻤﻮﻻ درﺑﺎرهي آن ﺟﺎده ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﺮد. او ﺑﺎ ﺻﺪاﻳﻰ ﻏﺮان ﻣﻰﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺎده، ﺣﻖ و ﺣﻘﻮق زادﮔﺎه ﻣﺎﺳﺖ.

در کتاب کفش فروش پیر ، برای اولین بار، بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت نایک (تولید کننده پوشاک و کفش‌های ورزشی) فیل نایت، به روایت سرگذشت محرمانه‌ی این شرکت در روزهای اول که تنها یک بنگاه تجاری نوپای کوچک بود و تبدیل شدن آن به یکی از بزرگترین برندهای نمادین، سرنوشت‌ساز و سودآور می‌پردازد.

فیلیپ همپسون نایت یا فیل نایت (به انگلیسی: Philip “Phil” Hampson Knight) (زادهٔ ۲۴ فوریهٔ ۱۹۳۸) کارگزار بزرگ و بشردوست آمریکایی است. او که اهل ایالت اورگن است، یکی از بنیان‌گذاران و رئیس بازنشستهٔ شرکت نایکی است. وی پیشتر رئیس و مدیرعامل این شرکت بود.

در ژانویه سال ۲۰۱۸ نایت به عنوان نفر ۲۸ از بین ثروتمندترین افراد جهان از دید فوربز رتبه‌بندی شد و ارزش خالص ان ۳۰ میلیارد دلار بود او همچنین مالک شرکت فیلم‌سازی motion laika می‌باشد

نایت فارغ‌التحصیل دانشگاه اورگان (university of oregon) و دانشکدهٔ بازرگانی استنفورد (stanfordGSB) است. وی در دانشگاه اورگان با بیل باورمن کار می‌کرد و با همکاری او نایک را همراهی می‌کرد.

برای رای دادن کلیک کنید
[مجموع: 1 میانگین: 5]

پاسخ‌ها

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *